Diaľnica D4

Rýchlostná cesta R7

História projektu

 

 • Dňa 27.01.2016 bola podľa pravidiel určených v záverečnom informatívnom dokumente na zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka uchádzača, ktorým je konzorcium Obchvat Nula
 • Dňa 07.12.2015 komisia na vyhodnotenie ponúk otvorila za účasti všetkých štyroch Uchádzačov, ako aj médií ponuky v časti „KRITÉRIÁ“
 • Do 13.11.2015 predložili ponuky všetci štyria Uchádzači. V tento deň komisia na vyhodnotenie ponúk otvorila ponuky v časti „OSTATNÉ“. Všetky ponuky boli v tejto časti vyhodnotené komisiou ako súladné s požiadavkami a podmienkami záverečného informatívneho dokumentu.
 • Dňa 09.10.2015 bol súťažný dialóg oficiálne ukončený , keď bol Uchádzačom sprístupnený záverečný informatívny dokument spolu s finálnym znením koncesnej zmluvy
 • V dňoch 14.09.2015 – 17.09.2015 sa konalo druhé kolo súťažného dialógu (rokovania o právnych, finančných a technických aspektoch Projektu)
 • Dňa 19.08.2015 - 20.08.2015 sa konal druhý technický deň (konzultácia s projektantmi a NDS k projektovej dokumentácii)
 • V dňoch 27.07.2015 - 30.07.2015 sa konalo prvé kolo súťažného dialógu (rokovania o právnych, finančných a technických aspektoch Projektu)
 • V dňoch 08.07.2015 - 09.07.2015 sa konal prvý technický deň (konzultácia s projektantmi a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. k projektovej dokumentácii)
 • Dňa 22.06.2015 sa konalo úvodné stretnutie s Uchádzačmi
 • Dňa 18.06.2015 sa oficiálne začal súťažný dialóg a Uchádzačom bol poskytnutý data room a informatívny dokument.

 • Dňa 12.06.2015 zasadala komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ktorá skonštatovala, že podmienky účasti splnili všetci deviati záujemcovia. V zmysle bodu VI.2.13 Oznámenia boli na účasť na súťažnom dialógu vyzvaní štyria záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti a dosiahli najvyšší počet bodov na základe vyhodnotenia kritérií uvedených v bode VI.2.15 Oznámenia
 • V lehote na predloženie žiadostí o účasť dňa 27.03.2015 predložilo žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní deväť záujemcov
 • Oznámenie o koncesii na práce bolo zverejnené dňa 30.01.2015 vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 22/2015 pod 2514 – KOP a dňa 30.01.2015 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2015/S 021 – 033433
 • Dňa 21.01.2015 vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice
 • Dňa 16.01.2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti PPP projektu D4, R7 vypracovanej konzorciom medzinárodných poradcov v úplnom znení
 • Predbežné oznámenie o koncesii na práce bolo zverejnené dňa 22.12.2014 vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 249/2014 pod 31040 – POP a dňa 24.12.2014 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2014/S 248 – 437483
 • Dňa 13.11.2014 bolo vydané a 15.12.2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre Preložku cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
 • Dňa 13.11.2014 bolo vydané a 15.12.2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre Preložku cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave
 • Dňa 29.10.2014 bolo vydané a 02.01.2015 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre úsek Diaľnica D4 Jarovce – Ivanka Sever
 • Dňa 23.10.2014 bolo vydané a 24.11.2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre úsek Diaľnica D4 Ivanka Sever – Rača
 • Dňa 23.10.2014 bolo vydané a 02.01.2015 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre úsek Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Ketelec
 • Dňa 27.03.2014 bolo vydané a 27.06.2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre úsek Rýchlostná cesta R7 Ketelec – Dunajská Lužná
 • Dňa 02.09.2013 bolo vydané a 23.10.2013 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre úsek Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice