Diaľnica D4

Rýchlostná cesta R7

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice

 

Kraj:  Bratislavský, Trnavský
Okres: Senec, Dunajská Streda
Katastrálne územie: Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala, Potheo Osada
Druh stavby: novostavba
Kategória cesty: km 0,000 – 0,360 R 31,5/120 (so štvorpruhovým šírkovým usporiadaním, t.j. so širším stredným deliacim pásom tak, aby bolo možné jej výhľadové rozšírenie na 6–pruh smerom k osi rýchlostnej cesty)
km 0,360 – 0,585 prechod z kategórie R 31,5/120 na kategóriu R24,5C)/120
km 0,585 – 17,380 R 24,5C)/120

Účelom pripravovanej stavby je výstavba kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Výstavbou a prevádzkou rýchlostnej cesty sa vylúči tranzitná doprava z územia priľahlých obcí a tým sa zlepší vplyv dopravy na obyvateľstvo a životné prostredie.

Začiatok úseku rýchlostnej cesty R7sa nachádza medzi obcou Dunajská Lužná a mestom Šamorín, kde stavba nadväzuje na úsek „Rýchlostná cesta R7, Ketelec – Dunajská Lužná“ hneď za križovatkou Dunajská Lužná. R7 je v riešenom úseku v celej dĺžke vedená po ľavej strane cesty I/63 (severne) prevažne po poľnohospodársky využívaných pozemkoch. Trasa sa od napojenia na predchádzajúci úsek začína odkláňať od cesty I/63 severným smerom tak, aby obišla mesto Šamorín zo severnej strany. V km cca 0,800 trasa križuje regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj nadcestím, čím vytvára priestor pre jeho mimoúrovňové prevedenie popod R7. Ďalej sa trasa dostáva do priestoru medzi mestom Šamorín a obcou Kvetoslavov (bližšie k obci Kvetoslavov). V tomto mieste križuje cestu II/503 na ktorú je pripojená cez mimoúrovňovú križovatku „Šamorín“. Pokračuje severne okolo osady Šamot, južne okolo obce Čukárska Paka. V km cca 9,000, pri lokalite zvanej Tarnoki je navrhnutý ekodukt nad R7 pre zabezpečenie možnosti migrácie poľovnej zveri cez R7. V tomto mieste zároveň trasa prechádza hranicou ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých vôd v Čilistove. Potom trasa prechádza pomedzi obce Trnávka a Macov, kde sa na pravej strane R7 nachádza športovo – rekreačný areál (strelnica), ktorý však nie je stavbou zasiahnutý. Nakoniec je trasa vedená severne od obce Blatná na ostrove a opäť sa približuje k ceste I/63. Trasa tohto úseku R7 končí medzi obcami Holice a Čechová v mimoúrovňovej križovatke Holice s napojením na cestu III/06324 a cestu I/63.

Celková dĺžka riešeného úseku R7 je 17,380 km.